Sunday, October 21, 2007

Automatically type backwards, no joke

Of course I have to start with the story as to how I found this. Years ago, I was a member at the test board for the Invision Power Board forum platform. The board installation on their site, which was probably first a test board and announcement system, had evolved into a community, led by the IPS staff. I ran a board running IPB in those days, and left the community shortly after they shut my board down, not for not paying or anything, but because I suggested someone might be able to find a game they were looking for on eMule. Didn't provide a download, just told them where to get the program and how to search. Basically a load of BS, but I guess they were covering their asses. Still, lesson learned: Don't trust a program that can stab you in the back. If you pay for it, it should serve you, not someone else.

Anyway, I had heard the name HydrogenAudio a couple times, it was supposed to be the authority on digital audio. The name stuck in the back of my mind, and having a question about MP3 I'd been meaning to ask for a while, I finally signed up on their forums, asked my question, and was looking around, when I came across this little bit.


There is a certain character that, if you copy and paste it, everything afterwards is typed in reverse. Sound dangerous? Well, it is... various sites have voiced a concern about it being used for various illicit purposes. I guess you can think you're getting a picture, video, or song, and you're really getting a virus. I mean, "EXE.STUFF.MP3" looks like a song file, but backwards it's "3PM.FFUTS.EXE" which Windows will try to execute as code. And if it really is code, as opposed to sound, you may be up the creek. But this wouldn't be here, in this blog posting, this would be in an email or on a web site that's set up to cheat you in the first place. In other words, by itself the character is not harmful, just tricky.

A character, for the non-technical, is a letter, a number, a symbol, a space, something like that. It's computer language. The word "blog" is four characters, and "Nathan's Blog" is 13 characters, because we count the letters, the apostrophe, and the space.

Here's more information on the potential danger of this character.

http://www.heise-security.co.uk/news/96498


And a link to the page I got this information from:

http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=57324

Now for the fun part. I post the character - and then I'll copy the entire blog thus far and paste it after the character - that is, in reverse. (PS: Use it wisely.)

‫‬‭‮‪‫‬‭‮҉

Of course I have to start with the story as to how I found this. Years ago, I was a member at the test board for the Invision Power Board forum platform. The board installation on their site, which was probably first a test board and announcement system, had evolved into a community, led by the IPS staff. I ran a board running IPB in those days, and left the community shortly after they shut my board down, not for not paying or anything, but because I suggested someone might be able to find a game they were looking for on eMule. Didn't provide a download, just told them where to get the program and how to search. Basically a load of BS, but I guess they were covering their asses. Still, lesson learned: Don't trust a program that can stab you in the back. If you pay for it, it should serve you, not someone else.

Anyway, I had heard the name HydrogenAudio a couple times, it was supposed to be the authority on digital audio. The name stuck in the back of my mind, and having a question about MP3 I'd been meaning to ask for a while, I finally signed up on their forums, asked my question, and was looking around, when I came across this little bit.


There is a certain character that, if you copy and paste it, everything afterwards is typed in reverse. Sound dangerous? Well, it is... various sites have voiced a concern about it being used for various illicit purposes. I guess you can think you're getting a picture, video, or song, and you're really getting a virus. I mean, "EXE.STUFF.MP3" looks like a song file, but backwards it's "3PM.FFUTS.EXE" which Windows will try to execute as code. And if it really is code, as opposed to sound, you may be up the creek. But this wouldn't be here, in this blog posting, this would be in an email or on a web site that's set up to cheat you in the first place. In other words, by itself the character is not harmful, just tricky.

A character, for the non-technical, is a letter, a number, a symbol, a space, something like that. It's computer language. The word "blog" is four characters, and "Nathan's Blog" is 13 characters, because we count the letters, the apostrophe, and the space.

Here's more information on the potential danger of this character.

http://www.heise-security.co.uk/news/96498


And a link to the page I got this information from:

http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=57324

Now for the fun part. I post the character - and then I'll copy the entire blog thus far and paste it after the character - that is, in reverse.
(PS: Use it wisely.)

8 comments:

n0r3mac said...

LBokutelw

Ben said...

‫‬‭‮‪‫‬‭‮҉doseitworknice!

volleygirl85 said...

you know that you can just type backwards with anything. your not evn fliping the letters around your just type something the same as you would but you go backwards.... instead of hello all you have to do is type olleh its not that hard plus the symbol doesnt even do anything it just shows up as a symbol!

Anonymous said...

Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!

Anonymous said...

[b]PFIZER VIAGRA VIAGRA PREISVERGLECH BESTELLEN[/b]
http://www.getsomeskillz.co.uk/forum/member.php?u=13
[b]FREE VIAGRA VIAGRA[/b]
VIAGRA BESTELLEN eur 0.85 Pro Pille >> Klicken Sie Hier << BESTELLEN BILLIG VIAGRA CIALIS PFIZER VIAGRA BESTELEN BILLIG VIAGRA ONLINE
http://cafesuoimo.com/member.php?u=8
[b]PFIZER VIAGRA VIAGRA[/b]
[url=http://www.barroco.comyr.com/member.php?u=3]BILLIG[/url] - VIAGRA prices
[b]VIAGRA bestellen VIAGRA PREISVERGLECH BESTELLEN[/b]
[b]FREE VIAGRA BILLIG VIAGRA REZEPTFREI BESTELLEN[/b]
[url=http://www.noise-unltd.com/member.php?u=2 ]PREISVERGLECH BESTELLEN VIAGRA[/url] - VIAGRA versand
[b]VIAGRA bestellen VIAGRA REZEPTFREI[/b]
[b]VIAGRA potenzhilfe VIAGRA BESTELLEN[/b]

Anonymous said...

[b]VIAGRA prices PREISVERGLECH VIAGRA BESTELLEN[/b]
http://www.doggingforum.org/members/newviagra.html
[b]VIAGRA online kaufen PREISVERGLECH BESTELLEN VIAGRA[/b]
VIAGRA BESTELLEN eur 0.85 Pro Pille >> Klicken Sie Hier << BESTELLEN BILLIG VIAGRA CIALIS VIAGRA online bestellen Viagra im Internet Kaufen
http://www.claninabox.net/viewtopic.php?f=2&t=498
[b]VIAGRA online BESTELLEN PREISVERGLECH VIAGRA REZEPTFREI[/b]
[url=http://www.postyouradforfree.com/showthread.php?p=313013]BILLIG VIAGRA[/url] - VIAGRA rezeptfrei
[b]VIAGRA Germany VIAGRA REZEPTFREI BESTELLEN[/b]
[b]VIAGRA alternatives PREISVERGLECH VIAGRA[/b]
[url=http://www.pilotmagazin.ro/forum_nou/viewtopic.php?f=2&t=6847]BESTELLEN VIAGRA[/url] - VIAGRA erection
[b]VIAGRA potenzhilfe VIAGRA PREISVERGLECH BESTELLEN[/b]
[b]VIAGRA online kaufen BILLIG VIAGRA PREISVERGLECH BESTELLEN[/b]

Anonymous said...

http://www.djmal.net/thaspot/members/viagrakaufend
[b]FREE VIAGRA VIAGRA BESTELLEN BILLIG[/b]
http://www.serataanime.it/forum2/member.php?u=336
[b]VIAGRA online BESTELLEN VIAGRA BILLIG BESTELLEN[/b]
VIAGRA BESTELLEN eur 0.85 Pro Pille >> Klicken Sie Hier << BESTELLEN BILLIG VIAGRA CIALIS VIAGRA bestellen BESTELLEN Viagra im Internet
http://www.barroco.comyr.com/member.php?u=3
[b]VIAGRA ohne rezept VIAGRA BESTELLEN PREISVERGLECH[/b]
[url=http://www.einvestorhelp.com/member.php?u=37776]VIAGRA fuer frau[/url] - FREE VIAGRA
[b]VIAGRA Germany PREISVERGLECH BESTELLEN VIAGRA[/b]
[b]FREE VIAGRA VIAGRA PREISVERGLECH[/b]
[url=http://www.zonatuning.com/members/viagrakaufend]VIAGRA REZEPTFREI[/url] - VIAGRA Nederland
[b]VIAGRA Kaufen BILLIG BESTELLEN VIAGRA[/b]
[b]VIAGRA preis VIAGRA REZEPTFREI BILLIG[/b]
[b]VIAGRA® kaufen
VIAGRA Deutschland
VIAGRA online kaufen
VIAGRA on line
VIAGRA alternativ
VIAGRA rezeptfrei
VIAGRA Kaufen
VIAGRA Apotheke[/b]

Anonymous said...

#
̷̴̸̧̛̻̪̹͎͙͉̲͎̩͓̆̓͗̓ͩ̄͂̄ͩͅ ̎̽ͮ̊͆ͨͯ̄͟҉̸̢̝̰͙͖͕͚̱̖͕̲͕̺̦̯̬̯̰̬ͅ ̢̛̭̝̮̤͎͙̗̜̼̆͋͊͑͊̽̌ͮ̒͊ͥ̽̌̒ͦ͋̓̈́͢ ̷̢͙̹̩̻͇̼̞͎͚̙̿ͩ̏ͩ͐̃̅̆ͭ̅̏͗͂ͩ̾̍ ̡̧́ͨ̓̋̉ͦ͏̷҉͕̮̬̠̭̙ͅ ̸̨̔̃ͦ̐͆̓͢͏̰͈̖͇̠̹̣̦̤̥̙̱͙̺̳ ͬ̎͑ͦ̃̚҉̸̝͕̱̣̗̺̮̭̜͈̯̲͕ ̨̱͇͖̩͙͓͈̤͙͕͖̩͍͙̳̠́̈ͮ̍̋ͦͮ͜͞ ̢̥̜̱̯̯̟̻̆͗̋̎̎͐̂ͨ̇̿̊ͫͫ̋ͦ͘̕ͅ ͉̤̗̠͕ͮͣ̒̌̒͐̎ͦ̓̈͠͠ ̳̪̙̳̥̱̯̪̰͍̒ͪ̇ͪ̆͑̌͂̉̀͠͞ ̸̡̩̮͈̱̩̬̺̩̜̳̘͇͖̥̣͓́̎ͮͫ͂͋ͣͧ́͝͝ ̨̪̣̝̯̰͕͔͇͙̇ͨ̋͑ͯ́͘͠ ̧̡̼̳͖͚͉̺̬͈̲͎̫̖͚͓̠ͨ͛́̎͒̿̚͝͝ ̷̪̹̩͌ͧͫ̃̀́̕͢ ̡͔̲̲͖͍̮͓̰ͥ͒̋ͦͮ̏̃̎͌͋ͥͥ̃̂ͩ̿͊ͧ̊̀͠ ̶̨̹̞͇̣̲͕̅ͭ̽͂ͦ̎ͨͮ́ͭ͐̂͡ ̷͈̫̱̩̬͎̹͎͖̖̥̄͂ͬͨ̿̃̓̒ͪ̌͒̉͒̊̾́ͅͅ ̛͈̖͙̠̦̠͈̓ͥ̂ͬͬ̍ͣͩͣ̾ͤ͢ ̷̵̧̢͉͖̙̞̤̘̘̮̺ͥ̀͐͌ͣ̾͑̌ͮ͆ͬ̍̏͝ͅ ̷͈͚̱͇̜͖͔͍̟̩̖͉͎̓ͣ̊͌̓̊͛ͦͧ̊͂͊ͮ͐̕͡ ̳̲̠̲͉̘̬͈̄ͣ͒͋̓ͥͩͭͪ̈̑͋̈̊ͥ̃́ͯ̉́͢͡ ͬͣ̾͊̃̅͋ͨ҉̨̢̯̬̫͇͉̺̯̹͜ ̸̜̫̖͓͖̟̫̘̥̭̬ͣ̓̿ͣͬ̄̓̌̍ͦ̉̅̿ͅ ̢̙̦̮̺̣̓̐̅̅͋ͨͤ̿̿̅ͣ̎̅ͦͥͯͥ̂͐̀ ̨͈̠̙̺͓̰͈͖̣͈̮̻͚̱̣̲̙͗͆̓͂̾̿̔̽̇̓͠͝ ̏ͭͦ̓̑̊̿̋̑ͮ̉̀̔ͨ̅͏̧͠͏̮̫̜̪̪̜̘̺̗ ͕̫̞̱̜̭͍͚̘͖̤͚̫͔̣̣̙̗̓ͨ̒̆̏̇ͭ̃ͭ̂ͬͥ͋͞ ̢̨ͭͧ́̽ͨ́҉͇̘̭̼̦̰͉ ̸̲̱͔̮̰͍̣͚̖͖͖̮̪̙̹͖̹̰ͯ͆̎ͬ͗͑̀ͨͥ̏͜͟͞ ̡̛͙̹͓͓͙̲̥͙̗̲͕̾ͦ͊̄ͮ̈́̊̎̍̈̔̑͗͆̉̆̋̓͡ͅ ̵̩̱̩͓̟̖͉͍̠̮̄̒̒͊̎̒̏ͮ̓ͭ̿ͮ̓̓ͬ̚͜͡͝ ̴̧̢͉̤̺̱̺̋͆͊ͨ̾̌̊ͧ̿̐͟ͅ ̢̧̹̳̜̟̻͕̹̪̪͕̜͚̲̜̊ͧ̓͂͐̒̀̂͊ͮ̿͒ͯͣ̆͠͠ͅͅ ͮ̄́ͮ̔̂͐̅̓ͧ͒̓͒ͧ̐̇͆ͤ҉̷̨̛̣̺͈̯͝ ̛̀ͫ̌̑҉̛̹̟̠̫͉͟͠ ̵̠̦̱̳̩̳̘̼̼͇͈̟̺͆͂̈́͊̍̾͢ͅ ̢̛̰̪͓͚͓̲͙͗͒̂ͭ͗̕͞ ̸̴̫̙̖̭̮̠̜͈̟́̐ͪ̅̋͟ͅͅ ̎ͪͯ̂ͫͤ̎ͣ͛͑̒̐̾̚҉̨̜͎͚̘̼̳̮̼̟͚̬̟͡ͅ ̡̛͋ͧ͋̀̑̂̇ͩͫ̽̎̓́҉̬̘̹̭̬̻͈̲̟̬̥ͅ ̷̢͔̯̠̯̾̌̽̅͒͐͒ͯͣ̈́́̀̕ ̴̧̫͕̼̯̰͈̝̩̺̟̟͇͓͍̣͈ͫͪ͗̂̀ͪ̉̅͋̇̓͋ͅͅ ̈̆ͥ̃ͨͪ͏̶̸͈̦̱̺̝̙̱͍̩̮̮͍̦̥̘̦͙͡͠ͅ ͇̟̗̘̤̆́̽͆ͪ̈́͝ ̺͖͎̪̤ͪ̒ͮͯ̏̍͌̍ͣ̒̚̕͡ ̧̯̺͔͇̜̖̱̳͓͖͖̟̳̆̓ͣ̽̎ͤ̅̐͊͊̀͢͠ ̴̴̧̛̗͍̦̜͈͔̩̤̹͕̟͒͒̄̂̏̽ͥ̑ͫ͝ͅ ̢̞̻̼͙̥̼̠̤̟͕͎̀̃ͮͪͨ ̛̤̘̥̭̙̳̭ͣ͐ͥ͑̾̆͗̎͊̈̔͊̄ͣ̇ ̨̡̫͔͈̼̍̓͂̓̈́͋̔͒ͩ̔̃̀ͯ͋̊̀̆ͯ͑͡ ̛͔̹̣̪̣͚̟̲͉̪̬̩͓̦̻̹̼͕͑͑̒ͩ͂̅͠ͅ ͫ̾̆̂͑̋̃̌ͬ͊̀̍̽́ͥͯ̋̂͟͜͞҉͙̗͖͉̬̞̠͖̣̤̱̠̟̭̻͚̳̫ ̧̹̪̥̠͇̳͉͚̗ͯ̓̃ͩ͐̆̊͋͘ ̴̛̱̹͎̣͖̯͔͖̙̟̹͙̙̮ͤ͋̽ͨ̏̏̆̍̉̋̓ͦ͗͊̔̊ͭ͆͐ ̡̢̭̫̭̬̣̟̮̟̤̹̼̝͔̯̞͔͔͉̬͑̔͗ͥͤ̕͝ ̴̥͖̜͕͙̼̙̼̞̙͎̙̰͍̈́͌͐͋͜ ̵̓ͭ̄͐́̏ͣ̏͋̀͑ͪ̑ͨ́̚̚҉̡͚̣̜͕̙̖̤͚ ̡̤̳̘͉ͯ͌̉̽ͤ̑͘͝͞ ̳̼̪͕̜̹̋̅͒ͭͬ̅ͧ͒̒̃ͤ́̉ͫͫ̋ͫ̕͟͢͟ ̜̬̣̭̯͒̆͗͛͌͗͂ͩ̈̉̍ͭ͒ͤ͗̐͢͠ ̢̛̙̘̱͈̀ͥͩ͊̐̓ͬ̐́͡ ̰̹̳̗̮͕̮̫̭͉̹͙̭̞͚͕̂͊̆ͯͮ͊͟͠͞ ̢̗͇̞̦̮̥̥͍̥͎̰͒̓̀̈ͬ̈̌͑͑͒̓̚̕ ̛̰̤͖̘̤͙̻͉͇̥̬̪̝̳͎͍͔ͭ͋̔͌̏ͫͩͦ͊ͬ̾̓̀ͥͫ̾̅͠
#